Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Havunen Consultingin EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 2.7.2024

1. Rekisterinpitäjä

Havunen Consulting Oy

Osoite: Ojustenkatu 9 B 3, 33270 TAMPERE

Puhelinnumero: +358 40 023 5054

Sähköposti: toimisto@jjhlaw.fi

Y-tunnus: 3088256-9

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Jani Havunen

Sposti: jani.havunen@jjhlaw.fi

Puh: +358 40 023 5054

3. Rekisterin nimi

Havunen Consultingin asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Havunen Consulting käsittelee henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:

 • Asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen
 • Palveluiden tarjoaminen ja toimittaminen
 • Asiakasviestintä ja markkinointi
 • Laskutus ja maksuliikenne
 • Lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

 • Henkilön nimi
 • Yhteystiedot (sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoite)
 • Yrityksen nimi ja yhteystiedot
 • Asiakassuhdetta koskevat tiedot (esim. tilaukset, laskutustiedot)
 • Markkinointiin liittyvät tiedot (esim. uutiskirjeen tilaaminen)
 • Muut asiakassuhteen hoitamiseen liittyvät tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään:

 • Asiakkaalta itseltään, kun hän ottaa yhteyttä Havunen Consultingiin
 • Verkkosivujen kautta lähetetyistä lomakkeista
 • Julkisista lähteistä ja rekistereistä

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Havunen Consulting ei luovuta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille ilman asianomaisen suostumusta, paitsi seuraavissa tapauksissa:

 • Lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi
 • Palveluiden toteuttamiseksi yhteistyökumppaneiden kanssa (esim. alihankkijat), jolloin varmistetaan tietosuojan toteutuminen

8. Tietojen siirto EU tai ETA ulkopuolelle

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU tai ETA ulkopuolelle.

Jos tietojen siirto on välttämätöntä, varmistetaan, että tietosuoja on asianmukaisesti suojattu.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä käsitellään huolellisesti ja suojataan asianmukaisesti:

Sähköiset aineistot: suojattu teknisin toimenpitein (esim. salaus, palomuurit)

Manuaalinen aineisto: säilytetään lukituissa tiloissa, joihin on pääsy vain tietoon oikeutetuilla henkilöillä

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot ja vaatia virheellisen tiedon korjaamista. Pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus:

 • Vaatia tietojensa poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeellista
 • Peruuttaa suostumus, jos käsittely perustuu suostumukseen
 • Vastustaa tietojensa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin

Pyyntöjen käsittely tapahtuu rekisterinpitäjän yhteyshenkilön kautta.

12. Tietosuojaselosteen muutokset

Havunen Consulting pidättää oikeuden päivittää tätä tietosuojaselostetta tarvittaessa. Muutoksista tiedotetaan asiakkaita asianmukaisesti.

Havunen Consulting Oy

Ojustenkatu 9 B 3, 33270 TAMPERE

+358 40 023 5054

toimisto@jjhlaw.fi